นางสาวดารุณี นาชัยสินธุ์

หัวหน้ากองการศึกษานางฉวีวรรณ พงษ์หนองพอก

ผู้อำนวยการศูนย์เด็กวัดสว่างพิชัยกุดท่าลือ


นางปภากร ภูเยี่ยมจิตร

ครูผู้ดูแลเด็ก


นางรัศมี เบ้ารัตน์

ครูผู้ดูแลเด็กนางนันทพร พลตื้อ

ครูผู้ดูแลเด็ก


นางสาวณัฎฐนันท์ อุ่นทะยา

ครูผู้ดูแลเด็ก

นางนพรัตน์ ภูกิ่งเดือน

ครูผู้ดูแลเด็ก

                                                                                                           

นายอนิวรรตน์ ภูน้ำชุ่ม

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ศูนย์เยาวชน

เกี่ยวกับหน่วยงาน

Facebook Fan Page