เรื่อง  ประกาศประชาสัมพันธ์เผยแพร่ราคากลาง

                         ตามที่ เทศบาลตำบลท่าลาดดงยาง จะดำเนินการตาม โครงการก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ รายละเอียด ดังต่อไปนี้

                        

เกี่ยวกับหน่วยงาน