เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

       โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านกุดท่าลือ หมู่ที่ 12 รายละเอียดตามเอกสารต่อไปนี้ 

 

เกี่ยวกับหน่วยงาน