เรื่อง  ประกาศประชาสัมพันธ์เผยแพร่ราคากลาง

ตามที่ เทศบาลตำบลท่าลาดดงยาง จะดำเนินการตาม โครงการก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ รายละเอียด ดังต่อไปนี้

 

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต