นางสาวจูลจิรา  ภูขาว

ผู้อำนวยการกองคลัง นางสาววลาลักษ์ นิสังกาศ

     เจ้าพนักงานธุระการ


นางสาวนุกูล สีสัน

นักวิชาการการเงินและบัญชี


นายเกียรติศักดิ์ ศรีเมือง

เจ้าพนักงานพัสดุนางเตือนใจ มูลสมบัติ

     เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

นางฉัตดาพร อุทรส

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

นางสาวปุณยวีร์ มาตรา

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุนายนิวัฒน์ มาตรา

คนงานทั่วไป


นางสาววัลภา ไชยสีหา

คนงานทั่วไป

เกี่ยวกับหน่วยงาน

Facebook Fan Page