นายสุรทร คำศรี

ประธานสภาเทศบาลตำบลท่าลาดดงยางนายทรงศิลป์ ดวงแสน

รองประธานสภาเทศบาลตำบลท่าลาดดงยาง


นายควง ภูสีไม้

สมาชิสภาเทศบาลตำบลท่าลาดดงยางเขต 1


นายสมบูรณ์ ชมภูนุช

สมาชิสภาเทศบาลตำบลท่าลาดดงยางเขต 1นายจุฬา  พลตื้อ

สมาชิสภาเทศบาลตำบลท่าลาดดงยางเขต 1


นายภานุ ภูกองไชย

สมาชิสภาเทศบาลตำบลท่าลาดดงยางเขต 1


นายประสิทธิ์ พลตื้อ

สมาชิสภาเทศบาลตำบลท่าลาดดงยางเขต 1นางหนูพิศ มหาโคตร

สมาชิสภาเทศบาลตำบลท่าลาดดงยางเขต 2


นายหนูเกณฑ์ สิงห์ภักดี

สมาชิสภาเทศบาลตำบลท่าลาดดงยางเขต 2


นายคำฝน โคตรแสนเมือง

สมาชิสภาเทศบาลตำบลท่าลาดดงยางเขต 2


นายสันต์ มาตรา

สมาชิสภาเทศบาลตำบลท่าลาดดงยางเขต 2

นายเคน  ภูผิวเมฆ

สมาชิสภาเทศบาลตำบลท่าลาดดงยางเขต 2

เกี่ยวกับหน่วยงาน

Facebook Fan Page