นายสิทธิพร โอฆะพนม

หัวหน้าสำนักปลัด


นางทรรศนีย์ สุริยะ

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

 


นายนิรันต์ นามเทพ

เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 


นางสาวกชนิภา นุพพล

ผู้ช่วยนิติกร


นางสาววริศรา น้อยเสนา

คนงานทั่วไป

 


นายปรีชา ไชยชนะ

พนักงานขับรถยนต์

 


นาพันธุ์ศรณ์ ทองสมบัติ

พนักงานขับรถยนต์


สิบเอกฤคิด ภูปา

พนักงานขับรถยนต์

 


สิบเอกอนุ บรีสาร

พนักงานขับนถยนต์

 


นายนรพล เสนาธง

นักการภารโรง

 

 
 

เกี่ยวกับหน่วยงาน

Facebook Fan Page