เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระรา๙บัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ รวม ๕ บทความ เพื่อเผยแพร่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประกอบการปฎิบัติหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่างๆ

 

 

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต