ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ รวม ๕ บทความ เพื่อเผยแพร่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประกอบการปฏิบัติหน้าที่ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ 

 

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต