ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ราคากลาง  โครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเนินลาด หมู่ที่ 9 รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการตามที่เทศบาลตำบลท่าลาดดงยางกำหนด  ราคากลาง 249,000 บาท 

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต