ประชาสัมพันธ์เทศบาลท่าลาดดงยาง วันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2564 (ตัวแทน) ส.ส.คมเดช(เงิน) ไชยศิวามงคล  จังหวัดกาฬสินธ์ุ เขต 3 พรรคเพื่อไทย ให้การสนับสุนนำ้ดื่ม และของใช้ที่จำเป็นให้กับศูนย์พักเป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงานท่าลาดดงยาง

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต