เทศบาลท่าลาดดงยาง จัดกิจกรรม "ใส่ใจความสะอาด" วันที่ 8 กันยายน 2564 นาพรชัย  นาชัยสินธ์ุ นายกเทศมนตรีตำบลท่าลาดดงยาง พร้อมด้วยประธานสภาฯ , สมาชิดสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงานลูกจ้าง ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ อสม. จิตอาสา และประชาชนร่วมกันทำกิจกรรม "KICK OFF" ใส่ใจความสะอาด เพื่อขับเคลื่อนถนนสะอาด ตามค่านิยม 11 ประการ ของผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธ์ุ โดยจัดทำกิจกรรมทำความสะอาดในพื้นที่ ณ ถนนเส้นพระธาตุพนมจำลอง-บ้านกุดท่าลือ หมู่ที่ 6, 12 โดยทำกิจกรรมในครั้งนี้ ได้พัฒนาตัดหญ้า เก็บขยะสองข้างทางถนน รวมระยะทางในการพัฒนาครั้งนี้ ประมาณ 2,000 เมตร

  

 

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต