เทศบาลท่าลาดดงยาง จัดกิจกรรม "ใส่ใจความสะอาด" 15 กันยายน 2564 นายพรชัย  นาชัยสินธ์ุ นายกเทศมนตรี ,พร้อมด้วยประธานสภา, สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ อสม. จิตอาสา และประชาชน ร่วมกันทำกิจกรรม "KICK OFF" ใส่ใจความสะอาด เพื่อขับเคลื่อนถนนสะอาด ตามค่านิยม 11 ประการ ของผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธ์ุ โดยจัดทำกิจกรรมทำความสะอาดในพื้นที่  ณ ทางเข้าบ้านป่ายาง หมู่ที่ 5 โดยทำกิจกรรมในครั้งนี้ ได้พัฒนาตัดหญ้า เก็บขยะสองข้างทางถนน รวมระยะทางในการพัฒนาในครั้งนี้ ประมาณ 1,000 เมตร

  

 

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต