ด้วยวันที่ 17 กันยายน 2564 นำโดยนายกเทศมนตรีตำบลท่าลาดดงยาง (นายพรชัย  นาชัยสินธ์ุ) พร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรี (นายประสิทธิ์  พลตื้อ) ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี (นางพวงเพชร วะสมบัติ) หัวหน้าสำนักปลัดฯ (นายสิทธิพร โอฆะพนม) และนักพัฒนาชุมชน (นางสาวเสาวคนธ์ วะสมบัติ) ได้ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน ผู้สูงอายุรายนาง จำปี แสนตรี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 161 หมู่ที่ 6 บ้านกุดท่าลือ ตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธ์ุ รายดังกล่าวอีกครั้ง ที่นักพัฒนาชุมชนได้รายงานให้รับทราบก่อนหน้านี้ช่วงเช้า ดังนั้น ทางคณะผู้บริหารจึงได้เลงเห็นความสำคัญความเป็นอยู่ของประชาชนในเขตพื้้นที่จึงได้ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ เพื่อจะได้หาทางช่วยเหลือและแก้ไข ให้ผู้สูงอายุได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและมีผู้ดูแลต่อไป

  

 

 

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต