เทศบาลตำบลท่าลาดดงยาง จัดกิจกรรม "ใส่ใจความสะอาด" 22 กันยายน 2564 นายพรชัย  นาชัยสินธ์ุ นายกเทศมนตรีท่าลาดดงยาง. พร้อมด้วยประธานสภาฯ. สมาชิกเทศบาล ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ อสม. จิตอาสา และประชาชน ร่วมกันทำกิจกรรม "KICK OFF '' .ใส่ใจความสะอาด" เพื่อขับเคลื่อนถนนสะอาด ตามค่านิยม 11 ประการ ของผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธ์ุ โดยจัดทำกิจกรรมทำความสะอาดในพื้นที่ ณ บ้านหัวดง หมู่ที่ 8 โดยทำกิจกรรมในครั้งนี้ ได้พัฒนาตัดหญ้าเก็บขยะสองข้างทางถนน รวมระยะทางในการพัฒนาครั้งนี้ ประมาณ 2 กิโลเมตร

   

 

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต