ด้วยวันที่ 29 กันยายน 2564 นำโดยนายกเทศมนตรีตำบลท่าลาดงยาง (นายพรชัย  นาชัยสินธ์ุ) พร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรี (นายประสิทธฺิ์  พลตื้อ) , (นายสำรวย นพพล) หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลฯ (นายสิทธิพร โอฆะพนม) และนักพัฒนาชุมชน (นาสาวเสาวคนธ์  วะสมบัติ) และผู้นำชุมชน, อาสาสมัครบริบาล, จิตอาสา ได้ลงพื้นที่ทำความสะอาดภภายในบ้าน ตัดหญ้ารอบบ้าน ผู้สูงอายุรายนางจำปี  แสนตรี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 161 หมู่ที่ 6 บ้านกุดท่าลือ ตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธ์ุ ซึ่งการทำกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการช่วยเหลือขั้นพื้นฐานเพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างชุมชนทั้งยังเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้สูงอายุ ทางคณะผู้บริหารจึงได้เล็งเห็นความสำคัญความเป็นอยู่ของประชาชนในเขตพื้นที่ จึงได้ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุในคราวเดียวกันเพื่อจะได้หาทางช่วยเหลือและแก้ไขให้ผู้สูงอายุได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและมีผู้ดูแลต่อไป

  

 

 

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต