เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ.2564 นำโดยนายพรชัย  นาชัยสินธ์ุ นายกเทศมนตรีตำบลท่าลาดดงยาง อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธ์ุ  พร้อมด้วยรองนายกฯ สมาชิกสภาฯ และพนักงานร่วมกันซ่อมแซมถนน และวางท่อระบายนำ้ ณ ถนนเพื่อการเกษตรบ้านเนินลาด หมู่ที่ 9 ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

  

 

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต