ประชาสัมพันธ์ุ เปิดรับลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ประจำปีงบประมาณ 2566  ตั้งแต่เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2564 และมกราคม - กันยายน 2565  (ในวันและเวลาราขการ) ณ สำนักงานเทศบาลตำบลท่าลาดดงยาง โทร 043-889639

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต