ด้วยวันที่ 12 กรกฎาคม 2565
นายกเทศมนตรีตำบลท่าลาดดงยางมอบหมายให้คณะผู้บริหาร/ประธานสภาเทศบาลฯ/รองประธานสภาเทศบาลฯ/สมาชิกสภาเทศบาลฯเขต1,เขต2/หัวหน้าสำนักปลัด/ นักพัฒนาชุมชน/นักจัดการงานทั่วไป/พนักงานทั่วไป/พนักงานช่วยงานนักพัฒนาชุมชุน/ผู้นำชุมชน/ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและอสม. ได้ลงพื้นที่ประชาคม

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต