เทศบาลตำบลท่าลาดดงยาง ประชาสัมพันธ์การัดแยกขยะอย่างถูกวิธ๊

  

 

       เทศบาลตำบลท่าลาดดงยาง  ขอเชิญชวนประชาชนหันมาคัดแยกขยะก่อนทิ้ง  เพื่อความสะดวกต่อการนำไปกำจัดหรือนำไปใช้ประโยชน์ใหม่  และยังช่วยผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้อีกด้วยโดย            ในแต่ละวันมีขยะเกิดขึ้นจากกิจวัตรประจำวันของทุกคนมากน้อยต่างกันไปจากปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน  ถ้าคิดเป็นระดับชุมชนและหมู่บ้านแล้วปริมาณขยะในแต่ละวันเป็นจำนวนมากซึ่ง                ปัจจุบันพบว่าเริ่มมีปัญหาเรื่องสถานที่ทิ้งขยะมากขึ้นแล้ว  เนื่องจากหน่วยงานที่นำขยะไปทิ้งปฎิบัติไม่ถูกหลักธรรมมาภิบาลสิ่งแวดล้อม  ทำให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนที่อาศัยอยู่             ใกล้เคียง รวมทั้งเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในพื้นที่มากขึ้นอีกด้วย  การคัดแยกขยะจึงถือเป็นอีกวิธีการที่สำคัญในการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม  เกิดมลพิษต่อโลกน้อยลง  การคัดแยกขยะเพื่อ               ให้สะดวกแก่การนำไปกำจัดหรือนำไปใช้ประโยชน์ได้ใหม่โดยทั่วไป  แบ่งออกเป็น  ๔  ประเภท คือ

        1. ขยะย่อยสลายหรือเศษอาหาร  เป็นขยะที่ย่อยสลายได้ง่าย  มีความชื้นมากส่งกลิ่นเหม็นได้รวดเร็ว  ขยะประเภทนี้กำจัดและนำไปใช้ประโยชน์โดยการหมักทำปุ๋ยใช้ในการเกษตรได้  เช่น                   เศษอาหาร  เศษผลไม้  เปลือกไม้  เป็นต้น

       2. ขยะรีไซเคิล  หรือขยะยังใช้ได้  ขยะประเภทนี้บางส่วนสามารถแยกนำมาแปรรูปกลับมาใช้ใหม่ได้  เช่น  แก้ว  กระดาษ  พลาสติก  โลหะ  เป็นต้น

       3. ขยะท้วไป  เป็นขยะที่ไม่สามารถย่อยสลายได้  ไม่สามารถนำมารีไซเคิลได้  และไม่สามารถแยกเป็นประเภทต่างๆได้  เช่น  พลาสติกห่อลูกอม  ซองบะหมี่สำเร็จรูป  ถุงพลาสติก  โฟมและ                   ฟอล์ยที่เปื้อนอาหาร  เป็นต้น

      4. ขยะพิษ/ ขยะอันตราย  ถือเป็นขยะอันตรายที่จำเป็นต้องแยกทิ้งต่างหาก  เนื่องจากสมบัติทางกานภาพ  เคมี  และชีวภาพ  ได้แก่  สารเคมี  วัตถุมีพิษ  ซากถ่านไฟฉาย   กระป๋องฉีดสเปรย์                   หลอดไฟ  และขยะติดเชื้อจากสถานพยาบาล

        ขยะทั้ง 3 ประเภทข้างต้นทำให้ต้องทิ้งเพื่อให้รถมาเก็บขนไปทำลายหรือกำจัดต่อไปถ้าเราทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของการคัดแยกขยะ  ให้คิดว่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน  ไม่ใช่เพื่อ              ความเป็นระเบียบอย่างเดียวเพราะการแยกขยะในบ้านที่มีทั้งกระดาษ  พลาสติก  แก้วโลหะ  เศษอาหารหรือแม้แต่ขยะมีพิษมีประโยชน์มากกว่าที่คิดเอาไว้เสียอีก

 

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

574476
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
182
1243
2499
569416
3554
17227
574476

Your IP: 108.162.227.8
2023-12-07 10:05