ด้วยวันที่ 9 ธ.ค. 2563 น.ส.เสาวคนธ์ วะสมบัติ (นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ) สังกัดสำนักปลัดเทศบาลฯได้รับมอบหมายจาก นายประหยัด นามวงศ์ทะ (นายกเทศมนตรีตำบลท่าลาดดงยาง)และปลัดเทศบาล/หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ลงพื้นที่สำรวจผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะยากลำบากเพื่่อขอรับการช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ประสบปํญหาทางสังคม จากพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธ์ต่อไปในครั้งนี้ (อัปเดรทข้อมูล/กิจกรรม โดย น.ส.จันทร์ตระกานต์ วงศ์ชาลี ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ)

 

 

 

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต