รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

 

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต