นางนภาเพ็ญ ภูขาว

ปลัดเทศบาลตำบลท่าลาดดงยางนายสิทธิพร โอฆะพนม

หัวหน้าสำนักปลัด


นางจูนจิรา  ภูขาว

ผู้อำนวยการกองคลัง


นายปฎิภาณ โพธิ์ศรี

หัวหน้ากองช่างนางสาวดารุณี นาชัยสินธุ์

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต