โครงการขยายผิวจราจรถนนคนกรีตภายในหมู่บ้าน บ้านกุดท่าลือ หมู่ที่ 6 ปริมาณงานขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 1 เมตร ยาวรวม 270 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 270 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการตามที่เทศบาลตำบลท่าลาดดงยางกำหนด รวมทั้งสิ้น 171,000บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ราคากลาง 171,000 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

 

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต