เรื่อง  ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ราคากลาง  โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเนินลาด หมู่ที่ 9 ช่วงที่ 1  รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการตามที่เทศบาลตำบลท่าลาดดงยางกำหนด ราคากลาง 199,000 บาท

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต