เรื่อง  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ  ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ.2563)

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต