ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ราคากลาง  โครงการปรับปรุงผิวจราจรเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนภายในหมู่บ้าน บ้านหัวดง หมู่ที่ 8 ราคากลาง 500,000 บาท  ประกาศ ณ วันที่ 8 กันยายน พ.ศ.2564

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต