ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ราคากลาง  โครงการปรับปรุงผิวจราจรเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนในหมู่บ้าน บ้านกุดท่าลือ หมู่ที่  12 ราคากลาง  500,000 บาท  ประกาศ ณ วันที่ 8 กันยายน พ.ศ.2564

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต