ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ราคากลาง  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหัวดง หมู่ 8 - บ้านห้วยเม็ก  ราคากลาง 500,000 บาท ประกาศ ณ วันที่ 8 กันยายน พ.ศ.2564

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต