เรื่อง  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เดือน เมษายน พ.ศ.2564 ถึง เดือน มิถุนายน 2564)

 

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต