นางจูนจิรา  ภูขาว

ผู้อำนวยการกองคลังนางสาวนุกูล สีสัน

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


ว่าง 

 นักวิชาการจัดเก็บรายได้


 นางสาววราลักษณ์ นิสังกาศ

     เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานนายเกียรติศักดิ์ ศรีเมือง

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน


นางเตือนใจ มูลสมบัติ

 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสาวปุณยวีร์ มาตรา

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ

 

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต