รายการการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าลาดดงยาง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1  ประจำปี  พ.ศ. 2565 วันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565  ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าลาดดงยาง

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต