รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าลาดดงยางสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565  วันพุธที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าลาดดงยาง

 

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต