รายงานประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าลาดดงยาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒  ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ 

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต