รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าลาดดงยาง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567 วันศุกร์ที่ 16  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าลาดดงยาง

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต