รายงานสรุปผลการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน ของหน่วยงานภาครฐั ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 

 

ประกาศเทศบาลตำบลท่าลาดดงยาง

ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสี่และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2562

 

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต