ว่าง

ผู้อำนวยการกองช่าง
นายปฎิภาณ โพธิ์ศรี

นายช่างโยธาปฎิบัติงาน

 นายวุฒิศักดิ์ จำปารัตน์

ผู้ช่วยช่างสำรวจ

 นายวิษณุ อรรคฮาดศรี

ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
นายลิขิต พิณพงษ์

ผู้ช่วยช่างประปา

 ว่าง

ผู้ช่วยช่างประปา

 นางสาวจันทร์ตระกานต์ วงศ์ชาลี

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 


 
 
 
 

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต