เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ของ

เทศบาลท่าลาดดงยาง

อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธ์ุ

 

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต