รายงานการกำกับติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต