การดำเนินการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบการติดตามที่ 1 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563) ประจำปีงบประมาณ 2563

 

 

 

 

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต