ปัจจุบันการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหารและสิ่งแวดล้อมของเทศบาลตำบล ท่าลาดดงยาง ได้ดำเนินการไปอย่างมีระบบและมีความเจริญก้าวหน้าไปอย่างต่อเนื่อง แต่เทศบาลตำบล ท่าลาดดงยาง ยังต้องได้รับการบริหารงานที่ทุ่มเทเป็นพิเศษ เพื่อให้การพัฒนาเทศบาลตำบลท่าลาดดงยาง ในด้านต่างๆเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเป็นระบบและยั่งยืน ดังนั้น ภารกิจเร่งด่วนและสำคัญยิ่งของเทศบาลตำบลท่าลาดดงยาง คือ การเร่งรัดแก้ไขปัญหาปรับปรุงส่งเสริมและพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การบริหาร สังคม การเมือง สิ่งแวดล้อมและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยดำเนินการไปพร้อม ๆ กัน เพื่อให้การบริหารงานของเทศบาลตำบลท่าลาดดงยาง สามารถบรรลุถึงภารกิจและดำเนินการไปด้วยแนวทางที่กล่าวมา จึงได้กำหนดนโยบายไว้ ดังนี้

  ๑. นโยบายเร่งด่วนภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลตำบลท่าลาดดงยาง ได้แก่

      ๑.๑ พัฒนาและปรับปรุงระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตเทศบาลให้มีความพร้อมในการทำงานอยู่เสมอ ตลาดจนจัดให้มีแสงสว่างในที่สาธารณะอย่างทั่วถึง

      ๑.๒ พัฒนาศูนย์เด็กเล็กให้ได้มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ขั้นพื้นฐาน

      ๑.๓ ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ชุมชน ก่อสร้างและปรับปรุงสวนสาธารณะในเขตเทศบาลให้ได้มาตรฐานสวนสาธารณะน่ารื่นรมย์

      ๑.๔ ปรับปรุงระบบระบายน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในเขตเทศบาล พัฒนาและจัดทำผังเมืองรวมเทศบาลตำบลท่าลาดดงยาง

      ๑.๕ ส่งเสริมให้ประชาชนและเยาวชนเล่นดนตรี ออกกำลังกายและเล่นกีฬา เพื่อห่างไกลยาเสพติดและเป็นมิตรที่ดีต่อกันในชุมชน

      ๑.๖ ส่งเสริมและอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

      ๑.๗ แก้ไขปัญหาความยากจนในเขตที่เทศบาล ส่งเสริมการประกอบอาชีพและการรวมกลุ่มอาชีพของประชาชนในเขตเทศบาล

      ๑.๘ ส่งเสริมสวัสดิการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสในสังคมทุกประเภท

      ๑.๙ ปรับปรุงระบบจราจร สัญญาณไฟจราจร

  ๒. นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

      ๒.๑ เร่งพัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เช่น ถนน คสล. ท่อระบายน้ำ รางระบายน้ำ เป็นต้น ให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชนเพื่อให้สามารถรองรับความเจริญก้าวหน้าของเทศบาลตำบลท่าลาดดงยางในอนาคต

      ๒.๒ จัดหางบประมาณในการขุดลอกแหล่งน้ำ หนองน้ำ และลำห้วยสาธารณะ เพื่อประโยชน์ต่อเกษตรกรรมในท้องถิ่น

      ๒.๓ ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคที่มีอยู่ ให้มีสภาพที่สมบูรณ์ให้ใช้การได้ดี และมีประสิทธิภาพ เพื่อสนองตอบความต้องการของประชาชนได้อย่างเต็มที่

      ๒.๔ ดำเนินการเพิ่มไฟฟ้าแสงสว่างในเทศบาลท่าลาดดงยาง และขยายเขตไฟฟ้าที่อยู่อาศัยและขยายไฟฟ้าเพื่อการเกษตรให้สมบูรณ์และใช้ประโยชน์ได้

      ๒.๕ ส่งเสริมและจัดงบประมาณเพื่อจัดซื้อที่ดินเพื่อรองรับการย้ายสำนักงานเทศบาลตำบลท่าลาดดงยาง

  ๓. นโยบายด้านเศรษฐกิจ

      ๓.๑ สร้างโอกาสและช่องทางในการเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน โดยสนับสนุนให้ความรู้และฝึกอบรม จัดตั้งกลุ่มเพื่อเพิ่มศักยภาพ ทักษะความชำนาญในการประกอบอาชีพด้านต่าง ๆ

      ๓.๒ ส่งเสริม สนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินกิจกรรมด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหา ความยากจน ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ขยายโอกาสให้ประชาชน โดยการจัดให้มีศูนย์จำหน่ายสินค้าที่ผลิตในชุมชน จัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มอาชีพส่งเสริมให้ประชาชนมีเงินลงทุนในแนวทางทฤษฎีใหม่และเกษตรอินทรีย์

     ๓.๓ ส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพสาขาต่างๆ ตามความต้องการของชุมชนอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม

     ๓.๔ ส่งเสริมแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงตามศักยภาพของชุมชน เพื่อให้ชุมชนมีความเข้มแข็งแบบยั่งยืน

  ๔. นโยบายด้านการเมืองการบริหาร

      ๔.๑ บริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน การให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ดังนี้

             ๔.๑.๑ ยึดถือความซื่อสัตย์และโปร่งใสในการบริหารงาน เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเผยแพร่ เกี่ยวกับนโยบาย ผลการดำเนินงานของเทศบาล

            ๔.๑.๒ แก้ไขปัญหาการเอารัดเอาเปรียบในสังคม ให้ประชาชนได้รับความเป็นธรรม อย่างเสมอภาค โดยยึดหลักเข้าถึงประชาชนและประชาชนเข้าถึง

            ๔.๑.๓ ส่งเสริมสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการทุจริต คอรัปชั่น โดยให้ความสำคัญในการแต่งตั้งตัวแทนประชาชนเข้าร่วมในการจัดชื้อจัดจ้าง

      ๔.๒ การให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเน้นการ มีส่วนร่วมของประชาชน

      ๔.๓ บูรณาการ การทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยยึดพื้นที่เป็นเป้าหมายและประชาชน มีส่วนร่วมในการดำเนินการ

     ๔.๔ พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในหน่วยงาน ทั้งด้านความรู้ ความสามารถ ทักษะและทัศนคติ ให้มีจิตสำนึกที่ดีสามารถให้บริการอำนวยความสะดวก สนองตอบความต้องการและแก้ไขปัญหาของประชาชน ในพื้นที่ได้อย่างเต็มที่

     ๔.๕ พัฒนาโครงสร้างและวิธีทำงานระหว่างผู้บริหารเทศบาล เจ้าหน้าที่ในทุกระดับเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการกระจายอำนาจ

  ๕. นโยบายด้านสังคม

      ๕.๑ ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องท้องถิ่น โดยจัดให้มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ส่งเสริมสุขอนามัยของประชาชน ป้องกันโรคติดต่อ การพัฒนาเด็ก สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส การจัดกิจกรรมของชุมชนในวันสำคัญทางศาสนา ส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น

      ๕.๒ ส่งเสริมการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

      ๕.๓ การรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด และการรณรงค์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดรูปแบบต่าง ๆ และพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน ให้เข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน      

      ๕.๔ จัดอบรมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อแก้ไขปัญหาสังคมทุกด้าน ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ

      ๕.๕ ควบคุมสถานบริการและอาคารสถานที่ให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย

  ๖. นโยบายด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

      ๖.๑ จัดให้มีและปรับปรุงระบบการกำจัดขยะและสถานที่กำจัดขยะ

      ๖.๒ ส่งเสริมให้ประชาชนลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและลดปริมาณขยะให้น้อยลง

      ๖.๓ ดูแลรักษาและให้มีการบริหารจัดการแหล่งน้ำธรรมชาติและแหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

      ๖.๔ รณรงค์ให้ประชาชนเห็นคุณค่าและมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

      ๖.๕ จัดให้มีหรือปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

639390
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
307
437
1246
627794
3783
38432
639390

Your IP: 162.158.163.37
2024-03-05 15:14