วิสัยทัศน์ (Vision)

    องค์กรทันสมัย  ใส่ใจบริการ  ประสานชุมชน  พัฒนาตนพัฒนาระบบให้บริการ

พันธกิจ (Mision)

     1. เพื่อพัฒนาชีวิตของประชาชนในด้านความจำเป็นพื้นฐาน

     2. พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อทำการเกษตรเพียงพอตลอดปี

     3. เพื่อส่งเสริมอาชีพให้ราษฎรมีรายได้เพิ่มขึ้นและยั่งยืน

     4. สนับสนุนชุมชนให้มีความเข้มแข็งและพึ่งตนเองได้

     5. เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง

     6. ประชนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง

     7. อนุรักษ์ฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีและภูปัญญาท้องถิ่น

ยุทธศาตร์และแนวทางการพัฒนา

  เทศบาลตำบลท่าลาดดงยาง ได้กำหนดยุทธศาตร์และการพฒนาไว้เป็น  8  ยุทธศาตร์ คือ

  1.ยุทธศาตร์และการพฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

    วัตถุประสงค์

        - เพื่อสร้างสรรค์เทศบาลตำบลท่าลาดดงยางให้เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน เป้าหมาย

       - สร้างและบูรณะสาธารณูปการและไฟฟ้า

       - พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค แนวทางการพัฒนา

        -ปรับปรุงและบูรณะ ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

        -พัฒนาฟื้นฟูแหล่งน้ำเพื่อใช้อุปโภค/บริโภคและการเกษตรอย่างเพียงพอ

 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบเศรษฐกิจชุมชน แก้ไขปัญหาความยากจน

    วัตถุประสงค์

       -เพื่อส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้แก่ประชาชน

       -เพื่อพัฒนาระบบการบริหารการจัดการของเศรษฐกิจชุมชน

       -เพื่อให้เกษตรกรได้ดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจชุมชนที่พึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน เป้าหมาย

       -ทำให้ประชาชนมีรายได้จากการประกอบอาชีพเพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 60 ภายในปี พ.ศ. 2558

      - ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน แนวทางการพัฒนา

      - ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรทุกกลุ่มเพื่อน้อมนำตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ

 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมคุณภาพชีวิตและสวัสดิการ

     วัตถุประสงค์

         -เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน สร้างโอกาสด้านการศึกษา ส่งเสริมให้คนมีงานทำอย่างทั่วถึง ได้รับการคุ้มครองทางสังคม ตลอดจนทีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เป้าหมาย

        - สนับสนุนชุมชนให้มีความเข้มแข็ง และสามารถพึ่งพาตนเองได้

        - จัดทำประชาคมเพื่อออกกฎหมู่บ้าน แนวทางการพัฒนา

        - ส่งเสริมให้ชุมชนมีความเข้มแข็งสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน

 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

    วัตถุประสงค์

       - เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการด้านสาธารณสุขขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง

       - เพื่อระงับโรค และป้องกันโรคติดต่อในหมู่บ้าน / ชุมชน เป้าหมาย

       - ประชาชนได้รับการบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง

       - ประชาชนมีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดี สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างสงบสุข แนวทางการพัฒนา

       - รณรงค์ป้องกันโรคติดต่อทุกชนิด ทั้งคน และสัตว์

       - ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนได้รับการบริการสาธารณสุขที่สะดวกอย่างทั่วถึง

 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

    วัตถุประสงค์ - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมโดยชุมชนมี ส่วนร่วม

        - เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนอนุรักษ์และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เป้าหมาย

        - ส่งเสริมการอนุรักษ์ และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมโดยชุมชน

        - สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยิ่งขึ้น

        - จัดระบบการบำบัดน้ำเสีย กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล อย่างเป็นระบบ แนวทางการพัฒนา

        - การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา

    วัตถุประสงค์

       - เพื่อยกระดับการศึกษา การสร้างหลักสูตร ที่เหมาะสมกับท้องถิ่น

       - ส่งเสริมให้ประชาชน ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง

       - เพื่อพัฒนาและให้ความสำคัญด้านการศึกษาทุกระดับชั้น เป้าหมาย

      - ประชาชนในเขตได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง

      - ผู้ปกครองได้ตระหนักและให้ความสำคัญด้านการศึกษาของบุตรหลานอย่างจริงจัง

      - ส่งเสริมสนับสนุนจัดหาทุนการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ที่มีความรู้ความสามารถที่สำเร็จการศึกษาให้มีงานทำ แนวทางการพัฒนา

      - มุ่งยกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ครอบคลุมทุกวัยและพัฒนาคุณภาพชีวิตในสถานศึกษา

 7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

    วัตถุประสงค์ - เพื่อให้ประชาชนมีจิตสำนึก หวงแหนศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณีและภูมปัญญาท้องถิ่น

        - เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมธรรมเนียมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น (ฮีตสิบสองครองสิบสี่) เป้าหมาย

        - ประชาชนในตำบลมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับประเพณีท้องถิ่น

        - ประชาชนเกิดการเรียนรู้และสามารถสืบทอดถึงประสบการณ์สืบสานประเพณี ภูมิปัญญา ท้องถิ่น อย่างต่อเนื่อง และเป็นระบบแบบแผน และเกิดความภาคภูมิใจ แนวทางพัฒนา

        - ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีและรัฐพิธี

 8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านประสิทธิภาพการเมืองการปกครองและพัฒนาบุคลากร

     วัตถุประสงค์

         - เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการเมืองการปกครอง ตามระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยแก่ประชาชน

         - เพื่อให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมการบริหารจัดการองค์กร

         - เพื่อปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานและการบริการขององค์การบริหารส่วนตำบล เป้าหมาย

         - บุคลากรท้องถิ่นได้รับการฝึกอบรม ศึกษา สัมมนา เพื่อพัฒนาทุกๆ ด้านอย่างสม่ำเสมอ

         - การบริหารจัดการองค์กรเป็นไปด้วยความมีประสิทธิภาพ และได้มาตรฐานทางการบริหารงานสำนักงานที่ครอบคลุมทุกส่วน แนวทางการพัฒนา

         - พัฒนาประสิทธิภาพและรูปแบบในการทำงานให้ได้มาตรฐานสากล

 สรุปแนวทางการพัฒนาโดยภาพรวม

      เทศบาลตำบลท่าลาดดงยาง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีหน้าที่และบทบาทสำคัญในด้านการบำบัดทุกข์บำรุงสุข ระดับท้องถิ่น ซึ่งได้แก่ งานในด้านรักษาความสงบและความเป็นระเบียบเรียบร้อย ของท้องถิ่น การส่งเสริมงานบริการประชาชนและการพัฒนาพื้นที่ในเขตเทศบาล งานด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การจราจร การศึกษาและการกีฬา การรักษาความสะอาดเรียบร้อยของชุมชนท้องถิ่น ดูแลการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตพื้นที่ให้เหมาะสม การรักษาและพัฒนาคุณภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การบริหารงานทะเบียนราษฎรและบัตรประชาชน รวมถึงการส่งเสริมกระบวนการพัฒนาระบอบประชาธิปไตย การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การจัดให้มีผังเมืองที่ดีเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาเมือง การป้องกันและแก้ไขแหล่งชุมชนแออัด งานควบคุมการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลตามที่กฎหมายกำหนด และตามบทบาทหน้าที่ที่เป็นของประชาคมท้องถิ่น (Local Civil Society) ด้วยบริการที่เป็นธรรมและมีประสิทธิภาพเป็นที่พึ่งพอใจของชุมชน และผู้รับบริการ โดยการส่งเสริมให้ประชาชน และภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการ ในการบริหารจัดการภารกิจดังกล่าว เทศบาลตำบลท่าลาดดงยาง จะปรับปรุงการจัดองค์การให้ทันสมัย ใสใจในการให้บริการประชาชน ประสานงานและร่วมมือกับชุมชน พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อให้งานด้านบริการและงานพัฒนาท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ วัตถุประสงค์และเป้าหมาย เพื่อให้บรรลุจุดหมายของวิสัยทัศน์ร่วม ภายใต้ปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” และสังคมไทยที่พึงประสงค์ในอนาคต แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 จึงได้กำหนดวัตถุประสงค์หลัก คือ การปรับโครงสร้าง การพัฒนาประเทศให้เข้าสู่ดุลยภาพ โดยเปลี่ยนกระบวนการพัฒนาประเทศมุ่งเน้นการพัฒนาในเชิงปริมาณ มาสู่การพัฒนาในเชิงคุณภาพ ควบคู่ไปกับการสร้างความเป็นธรรมในสังคม และความสามารถก้าวทันโลกที่จะอำนวยประโยชน์ต่อคนส่วนใหญ่ของประเทศในการพัฒนาให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว เมื่อคำนึงถึงผลการพัฒนาที่ขาดความสมดุล และวิกฤตเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบให้คนไทยส่วนใหญ่ มีมาตรฐานความเป็นอยู่ลดลง และต้องกลับไปอยู่ในฐานะที่ยากจนมากขึ้น จึงเห็นสมควรกำหนดเป้าหมายการพัฒนาประเทศใหม่ โดยเปลี่ยนจากเดิมที่มุ่งสร้างความร่ำรวย ด้วยการเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นหลัก ไปสู่การพัฒนาประเทศที่มีรากฐานที่เข้มแข็ง มีการกระจายรายได้ รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถละโอกาสในการพึ่งตนเอง พร้อมทั้งยกระดับรายได้ และคุณภาพชีวิตของคนส่วนใหญ่ของประเทศ อันจะทำให้เกิดการพัฒนาที่มี “ คน ” เป็นศูนย์กลางอย่างแท้จริง สำหรับภารกิจสำคัญของชาติ ที่จะเป็นจุดเชื่อมโยงการทำงานร่วมกันในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 คือ การผนึกพลังความร่วมมือของทุกฝ่ายในการปฏิรูปสังคมไทยให้เกิด การบริหารจัดการ การเปลี่ยนแปลงไปสู่โครงการ การพัฒนาที่ได้ดุลยภาพ มุ่งสู่เป้าหมายหลักการแก้ปัญหาความยากจน ภายใต้แนวคิดปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” การปรับตัวเข้าสู่ “เศรษฐกิจยุคใหม่” และการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างเศรษฐกิจมหาภาคและเศรษฐกิจชุมชนให้เกื้อกูลกัน โดยมุ่งพัฒนาคนครอบครัว ชุมชน และสังคม เป็นแกนหลัก เพื่อสร้างขีดความสามารถแข่งขันและร่วมมือได้ โดยอาศัยการปฏิรูประบบบริหารจัดการให้เกิดธรรมาภิบาล เป็นกลไกลสำคัญที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต