ประชาสัมพันธ์การจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ สำนักงานทรัพยากรนำ้แห่งชาติ ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำให้ประชาชนทุกภาคส่วนรับทราบโดยทั่วกัน เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และแนวทาง ตามกฎกระทรวงองค์กรผู้ใช้น้ำพ.ศ2564 พระราชกฤษฎีกากำหนดลุ่มน้ำพ.ศ2564 สามารถดาวน์โหลดได้ทาง QR Code ท้ายหนังสือนี้

 

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต