เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  โดยสำนักคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการได้จัดทำบทความรายละเอียดตาม คิว อาร์ โค๊ด เพื่อประกอบการปฎิบัติหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่างๆ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต