เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (งบประมา พ.ศ.2564 - 2566)

 

เรื่อง  ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566

                   (ฉบับปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ)

 

 

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต