การประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าลาดดงยาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564  วันอังคารที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2564  ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าลาดดงยาง อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธ์ุ  ****พิจารณาร่างเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ขั้นลงมติ  ****ซึ่งในที่ประชุมได้มติเห็นชอบ

  

  

 

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต