เทศบาลตำบลท่าลาดดงยาง จัดทำกิจกรรม "ใสส่ใจความสะอาด"  1 กันยายน 2564 นายพรชัย  นาชัยสินธ์ุ นายกเทศมนตรีตำบลท่าลาดดงยาง พร้อมด้วยประธานสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ อสม. จิตอาสา และประชาชน  ร่วมกันทำกิจกรรม "KICK OFF"  "ใส่ใจความสะอาด" เพื่อขับเคลื่อนถนนสะอาด ตามค่านิยม  11 ประการ ของผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธ์ุ โดยจัดกิจกรรมทำความสะอาดในพื้นที่ ณ ถนนบ้านเนินลาดหมู่ที่ 9 โดยทำกิจกรรมในครั้งนี้ ได้พัฒนาตัดหญ้า เก็บขยะสองข้างทางถนนรวมระยะทาง ในการพัฒนาครั้งนี้ประมาณ 750 เมตร

  

 

 

 

 

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต