เรื่อง  บัญชีรายชื่อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์  ภดส.1

https://drive.google.com/file/d/1EkALbr9nH7Y7zPxhYVhAIrwjvAdlC1-I/view?usp=sharing

บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกร้าง  ภดส.3

https://drive.google.com/file/d/1_pgxOFlyzoxhfe9GJn8zC5RTSLsZQxhR/view?usp=sharing

 

 

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต