เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาเอกสารอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้กับประชาชนในการติดต่อราชการของเทศบาลตำบลท่าลาดดงยาง  ประกาศ ณ วันที่ 27 กันยายน พ.ศ.2564

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต