ประกาศเทศบาลตำบลท่าลาดดงยาง  เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  ทั้งนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2564  ประกาศ ณ วันที่ 15 เดือน กันยายน พ.ศ.2564 

 

 

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต